DJ ORN
พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน (Patteera Sarutipongpokin)
อร (Orn)

PROFILE

Education : Bachelor degree in business marketing, Raffles International College.

Experience : ภ.สาระแนสิบล้อ ภ.สั้นเรื่อง ความรักที่พูดไม่ได้ | ละคร ม่านดอกงิ้ว, กุหลาบราคี | MV เชือกวิเศษ,แพ้ทาง | VJ. True Music | พิธีกร รายการเปรี้ยวปาก